https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Havlík-rescue záchranná služba opatrovateľská s.r.o. - 182
Objednávky-Dispečink +421 911 814 041
Objednávky-Dispečink +421 911 814 041

                         Prečo práve my?

Sociálne služby -                                            Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Linka pomoci -                                                  Dobrý sused-
Zdravotné služby -                                            Domáca ošetrovateľská starostlivosť-
Kontrola životných funkcií klienta na diaľku-


                     Benefity

Odborné zastrešenie kvalifikovaným personálom Moderné technologické vybavenie Doživotný prenájom technológie Garancia riešenia krízovej situácie do 1 minúty Konzultácie v prípade potreby cez komunikátor v hodinkách

Pomoc v iných oblastiach (opatrovanie, upratovanie, nákupy, strava, kultúra, doprovod lekárom,tepovanie a pod.


Ako to funguje?

Jednoduché 4 kroky

Štyri steny vlastného bytu môžu predstavovať nebezpečenstvo. Najmä v prípadoch, keď sa ich obyvateľ zraní tak, že nie je schopný zavolať si záchrannú službu. Aby ste nemuseli myslieť na to, že sa to môže stať aj Vám alebo Vašim blízkym, vytvorili sme systém monitoringu a rýchlej pomoci. Monitoring je zabezpečený našou technológiou úplne všade, nie len doma.
Technológia je vyvinutá aj na predvídanie krízovej situácie vďaka pravidelnému vzdialenému monitoringu a vyhodnocovaní zdravotného stavu (tlak, pulz a pod.)

Krok 1/Montáž komponentov a oboznámenie klienta o ich fungovaní.

Krok 2/V prípade potreby si jediným stlačením SOS tlačidla privolá klient pomoc.Nezáleží na mieste,kde sa nachádza aani na čase,kedy nás potrebuju 24hod.

Krok 3/Vyškolený personál dispečingu nadviaže s klientom hovor priamo cez hodinky,ak sa nachádza mimo domu,alebo prostredníctvom komunikačného boxu(ak sa nachádza doma).Personál vyhodnotí situáciu a poskytne potrebnú pomoc telefonicky lebo vyšle tím aby to preveril a kontaktujeme ZZS,a blízke osoby.

Krok 4/Bezpečnosť a okamžité riešenie vzniknutej krízovej situácie je u nás vždy na prvom mieste.

Dobrý sused

Služba ,,Dobrý sused" slúži ako priateľ na telefóne. Naši pracovníci rozoberajú a komunikujú s klientami ich obľúbené témy, ako keby boli na návšteve.

Podstata tejto služby je:

  • Eliminovať sociálnu izoláciu klienta
  • Rozprávať sa o pocitoch klienta ohľadom ľubovoľnej témy alebo zážitku
  • Informovať a zorientovať klienta v témach, ktoré ho zaujímajú
  • Zisťovať nedostatky a potreby, ktoré klient má
  • Rozprávať sa o témach, ktoré ho zaujímajú

Táto služba možno na prvý pohľad vyzerá nenápadne, ale z našej skúsenosti vieme s určitosťou povedať, že pravidelná komunikácia prostredníctvom služby ,,Dobrý sused" dokáže nielen zlepšiť vnímanie seniora na základné témy spoločnosti a rozvíjať jeho náhľad na dianie okolo neho, ale dokonca pomôže prispieť aj k zlepšeniu jeho zdravotného stavu it aut fugit sed.

       Občianske združenie Spolok sv.Vincenta de Paul na Slovensku,                                                  Dom nádeje Denný stacionár pre seniorov

V sociálnom zariadení sa poskytuje sociálna služba občanov,ktorý je na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári vydaného príslušnou mestskou časťou podľa miesta trvalého bydliska občana.

Denný stacionár poskytuje sociálne služby počas dňa za účelom aktívne stráveného času so zabezpečením spoločenského života,podpory a pomoci pre seniorov.Zariadenie zabezpečuje sociálne služby počas pracovného dňa ambulantnou(dennou)formou v čase 7.00hod,do 17.00hod.

Denný stacionár poskytuje:-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby./sociálne poradenstvo./sociálnu rehabilitáciu/stravovanie.(Poskytovanie sociálnych služieb a komplexnej starostlivosti v oblasti sebaobslužných činností:stravovania,pitného režimu,hygienických úkonov,obliekania,mobility,dodržiavania liečebného režimu,sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie seniorov)

Denný stacionár zabezpečuje:- rozvoj pracovných zručností./záujmovú činnosť.(Zabezpečovanie sociálnych služieb v oblasti záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít:biblioterapie./arteterapie./ergoterapie./muzikoterapie./kognitívnych tréningov,a.i..).Iné služby:možnosť vyižívania rehabilitačnej-fyzioterapeutickej starostlivosti.

Kontaktné údaje zariadenia v prípade záujmu o sociálne služby v dennom stacionári: Spolok sv.Vincenta de Paul na Slovensku,Dom nádeje Tomáčikova 8/A,821 03 Bratislava. Kontaktná osoba/-riaditeľ zariadenia:ING.MGR.Libuša Miháliková Tel:+421 0911 352 331,+421 0911 432 922.

Cenu poskytovanej sociálnej služby určuje sociálne zariadenie podľa zákona o sociálnych službách zverejnenej na webovej stránke zariadenia www.ozanam-sk.com v sekcii cenník.Cenu inej službyurčuje poskytovateľ sociálnej služby.Naša firma spolupracuje s tímto denným stacionárom pre seniorov Dom nádeje vrelo doporučujeme.

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8